Skip to content

Compliant Cloud

OpenStack Services

Sto1HS Sto2HS
Barbican (secret storage) Xena Xena
Cinder (block storage) Xena Xena
Glance (image management) Xena Xena
Heat (orchestration) Xena Xena
Keystone (identity management) Xena Xena
Magnum (container management) Xena Xena
Neutron (networking) Xena Xena
Nova (server virtualization) Xena Xena
Octavia (load balancing) Xena Xena

Ceph Services

Sto1HS Sto2HS
Block storage (for OpenStack) Quincy Quincy
Object storage (Swift API) Quincy Quincy
Object storage (S3 API) Quincy Quincy

Last update: 2023-05-21
Created: 2022-05-04
Authors: Christos Varelas, Florian Haas